انجمن مشتریان

بپرسید ، یاد بگیرید و به اشتراک بگذارید.


درود

آیا ارتباطات بین مشتریان در نرم افزار اوج قابل ثبت است ؟

با تشکر

با درود
در نرم افزار اوج امکان ثبت و تعریف رابطه بین موجودیت مشتریان وجود دارد، بعنوان مثال می توانیم مشتری یک را در نقش وکیل تعریف کنیم و مشتری دو را در نقش موکل و رابطه این دو فرد در پرونده هر دو مشتری موجود می باشد و می توان بر اساس آن گزارش گیری کرد.
تعریف روابط بین مشتریان در نرم افزار اوج در حالتهای مختلف مانند : همسر، فرزند، کارفرما و... قابل تعریف و گزارش گیری است.
شاد باشید