انسیه معماریانی

عضو انجمن
2
در انتظار تائید انجمن
0
عضو گروه
0
در انتظار تائید گروه
0
مالک گروه
0
مدیر گروه
0
مجموع پست ها
0
مجموع نظرات
3
مجموع بهترین پاسخ
0
مجموع لایک ها
1
مجموع لایکهای پست
0
مجموع لایکهای نظرات
1

تحصیلات

مشهد

علوم اجتماعی - گرایش پژوهشگری

1396/06/01 -

تجربیات شغلی

نرم افزاری آموت

مدیر فروش

مشهد

1396/06/01 -

مهارت ها

  • مهارت فروش

تاریخ عضویت شنبه 10 تیر 1396